Algemene voorwaarden Klus Rust


 

 

 

Artikel 1 – Definities

 

-       Opdrachtnemer: D.J.J. de Kort, handelende onder de naam Klus rust, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK: 656563452.

-       Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

-       Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

 

 

Artikel 2 – Algemeen

 

-       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

-       De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

-       Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, als deze schriftelijk zijn overeengekomen en getekend door beide partijen.

 

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen van Klus rust

 

-       Zijn vrijblijvend en gelden gedurende een maand vanaf de datum van verstrekking van de offerte.

-       Zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Als deze informatie niet juist of correct is behoud Klus rust zich het recht om eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien door te berekenen aan de opdrachtgever.

-       Gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

Artikel 4 – Prijzen

 

-       Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, daarbij eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, parkeerkosten en/of kosten van ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voormelde kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

-       Indien Klus rust met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Klus rust gerechtigd tot een verhoging van deze prijs zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ook de opdrachtgever niet gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden om deze reden, mits de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting vanwege de wet- of regelgeving, of wanneer de verhoging haar oorzaak vindt in kostprijs bepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren.

 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 

-       Is voor de voltooiing van de overeenkomst een overeengekomen termijn opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klus rust schriftelijk in gebreke te stellen. Klus rust dient daarmee een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.

-       Opdrachtgever zal steeds gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie verstrekken aan Klus rust die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.

-       Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventueel van toepassing zijnde vergunningen en of ontheffingen over de uit te voeren opdracht.

-       Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen, materiaal.

-       Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de afvoer van eventueel afval, indien overeengekomen kan Klus rust hier zorg voor dragen tegen km vergoeding en ook de kosten voor de afvoer van de betreffende afvalstroom.

-       Opdrachtgever biedt Klus rust toegang tot sanitaire voorziening en ook stroom voor gebruik van machines, verlichting, verwarming die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

-       Klus rust is gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de opdracht. Dit zal altijd in overleg zijn met de opdrachtgever en deze kosten zullen doorberekend worden aan de opdrachtgever.

-       Het werk omvat enkel de gespecificeerde werkzaamheden zoals deze staan omschreven in de overeenkomst.

 

 

Artikel 6 – wijziging of aanvulling in de overeenkomst

 

-       Alle verlangende wijzigingen en of aanvullingen in de uitvoering van de opdracht na het verstrekken van de overeenkomst, dienen schriftelijk te worden bevestigd door beide partijen. Eventuele extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

-       Is er sprake van meerwerk, als gevolg van het onjuist of onvolledig verstrekken van benodigde gegevens. Dan is Klus rust gerechtigd deze kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.

-       Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen oplevertijd wordt overschreden.

 

 

Artikel 7 – Opzegging van de overeenkomst

 

-       Opdrachtgever is gerechtigd om de aan Klus rust verstrekte opdracht op te zeggen tegen de algehele vergoeding van de door Klus rust te lijden schade. Onder deze schade wordt verstaan: de al gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht en ook de inkomstenderving.  Klus rust zendt de opdrachtgever hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.

-       Bij voortijdige beëindiging door Klus rust, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Klus rust met betrekking tot de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Als deze overdracht voor Klus rust extra kosten met zich meebrengt worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

Artikel 8 – Ontbinding van de overeenkomst

 

-       Klus rust is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of tijdig nakomt. Ook wanneer Klus rust goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

-       Klus rust is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of onmogelijk wordt gemaakt.

-       Indien Klus rust overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten die hierdoor ontstaan bij opdrachtgever.

-       Als de ontbinding aan Klus rust toerekenbaar is of de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade aan Klus rust te vergoeden.

-       Bij ontbinding van de overeenkomst is Klus rust gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten of te weigeren zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

 

 

Artikel 9 – Overmacht

 

-       Als verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen kunnen worden door het gevolg van een niet toekenbare oorzaak. Worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Klus rust alsnog in staat is de werkzaamheden uit te voeren.

-       Als aan de opdracht, na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Klus rust bevoegd deze kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

-       Indien Klus rust na een situatie van overmacht bij de opdrachtgever niet meer in staat is om het werk uit te voeren of op te leveren, dan is Klus rust gerechtigd om het al nagekomen werk te factureren.

 

 

Artikel 10 – Oplevering

 

-       Bij voltooiing van de opdracht zal Klus rust de opdrachtgever vragen om de geleverde diensten te controleren en of alles naar de verplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst zijn nagekomen.

-       Als het werk wordt afgekeurd, dient de opdrachtgever Klus rust de gelegenheid te bieden om het werk alsnog correct af te werken binnen een redelijke termijn.

-       Na goedkeuring van het uitgevoerde werk zal Klus rust zorgdragen voor een gespecificeerde eindafrekening.

 

 

Artikel 11 - Reclames

 

-       Opdrachtgever is verplicht al het geleverde direct na ontvangst grondig te inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele onzichtbare gebreken dienen doch binnen 8 dagen ne levering schriftelijk en gespecificeerd aan Klus rust gemeld te worden.

-       Opdrachtgever dient Klus rust in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

-       Als een opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden aan afname en betaling van overig bestelde zaken.

-       In geval van een gegronde en tijdige reclame zal Klus rust ter zijner keuze de geleverde zaken vervangen of herstellen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vergoeding daarvoor voldoen of een evenredig bedrag van de factuur te crediteren.

-       Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen en of hulpmiddelen die hem ter beschikking zijn gesteld.

-       Indien opdrachtgever wenst dat er bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden zal de garantie niet verder gaan dan de garantietermijn die de leverancier hiervan hanteert.

-       Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of onderhoud. Ook wanneer opdrachtgever of derden wijzigingen hebben (getracht) aan te brengen op het werk van Klus rust.

-       Opdrachtgever kan geen beroep doen op garantie als het gebrek is ontstaan door een niet aan Klus rust te weerleggen omstandigheid.

-       Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Klus rust gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 12, betalingsvoorwaarden

 

-       Alle bouwstoffen, materialen die benodigd zijn voor de opdracht dienen op voorhand te worden betaald.

-       Bij opdrachten onder de € 1000,00 geschied de betaling direct na de oplevering. Dit kan gedaan worden met een overschrijving op rekening van Klus rust.

-       Bij opdrachten boven de € 1000,00 geschied betaling binnen 5 werkdagen na factuurdatum op rekening van Klus rust.

-       Als de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur dan is hij/zij van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het openstaande bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

-       Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever ook gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De (buiten)gerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt.

-       Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Klus rust verschuldigde bedrag.

 

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 

-       Alle door Klus Rust in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Klus rust totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

-       Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Ook is opdrachtgever niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bewaren.

-       Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 

-       Klus rust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Klus rust is uitgegaan van of door namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

-       Indien Klus rust aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klus rust beperkt tot maximaal het factuur bedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

-       De aansprakelijkheid van Klus rust is in ieder geval het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

-       Klus rust is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

-       Klus rust is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 15 – vrijwaring derden

 

-       Opdrachtgever vrijwaart Klus rust voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Klus rust toe kenbaar is.

 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

-       Op alle overeenkomsten tussen Klus rust en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

-       Onverminderd het recht van Klus rust een geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestegingsplaats van Klus rust, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 20-Januari 2022

 

Door akkoord te gaan met de offerte gaat u ook akkoord met de Algemene voorwaarden zoals hier opgesteld. 

 

Heeft u nog vragen aan de hand van deze algemene voorwaarden, dan hoort klus rust dat graag.