Privacy Verklaring van Klus rust.


Klus rust, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze:

 

 

Privacyverklaring.

 

 

 

Contactgegevens:

 

Klus Rust

Telefoon: 06 27873912

www.klusbedrijfklusrust.nl

info@klusbedrijfklusrust.nl

 

 

 

Functionaris Gegevensbescherming:

 

 Klus rust heeft, gezien de aard van de werkzaamheden bestaande uit Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, niet te maken met grootschalige verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft Klus rust ervoor gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming te benoemen, maar de werkzaamheden van deze functie zelf te vervullen. Dit wordt gedaan door D.J.J de Kort zelf.

 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

 

Klus rust verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Uw IBAN rekeningnummer.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Klus rust verwerkt:

 

Klus rust verwerkt de volgende bijzondere en/of

gevoelige persoonsgegevens van u:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Uw IBAN rekeningnummer.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik

persoonsgegevens verwerk:

  

Klus rust verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het behandelen van uw klus.

- Het op naam en adres laten zetten van een eventuele bon.

- Het afhandelen van uw betaling;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw

belangen te kunnen behartigen;

- Klus rust verwerkt ook persoonsgegevens als Klus rust hier wettelijk

toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn

voor belastingaangifte.

 

 

Hoe lang Klus rust uw persoonsgegevens bewaart:

 

 Klus rust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Klus rust verkoopt uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten Klus rust een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klus rust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Klus rust gebruikt:

 

Klus rust gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Klus rust gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Klus rust hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klus rust, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klusbedrijfklusrust.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Klus rust wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe Klus rust persoonsgegevens beveiligd:

 

 Klus rust neemt de bescherming van uw gegevens serieus

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

 

info@klusbedrijfklusrust.nl